Miljø og klimadpepartementet har startet et arbeid med å revidere Markaloven. Dagens lovtekst gjør at en må søke disepnsasjon fra markaloven for alle arbeider på boliger og hytter i marka. Her er Interessegruppe for hytteeier i Markas innspill til revisjonen. Brevet ble sendt departementet i september 2021. Vedr: Forslag til endringer i Markaloven Det vises… Read More


Miljø- og klimadepartementet har gitt Statsforvalteren i Oslo og Viken i oppgave å revidere markaloven. I oppdragsbrevet skriver Stasforvalteren blant annet: «Markaloven § 5 forbyr bygge- og anleggstiltak i Marka, og overlater til plan- og bygningsloven (pbl.) å definere det nærmere innholdet i begrepet bygge- og anleggstiltak. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev 9. juli… Read More


Ingerid Helseth er klar for sin tredje periode som hytteeiernes representant i Markarådet. Torgny Hasås har vært hennes vararepresentant like lenge. Det nye markarådet møtes første gang 8. september 2020, og funksjonsperioden er fire år.… Read More


Årsmøte i Interessegruppe for hytteeiere i Marka blir avholdt på Henning Krohg Stabells kontor. Fridtjof Nansens Plass 9 tirsdag 24. april kl. 17.00 Dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer og referent Beretning og regnskap Forslag Valg Etter årsmøte blir det medlemsmøte som behandler saker som skal opp på Markarådets møte 26. april og andre… Read More


  Det blir årsmøte i Interessegruppe for hytteeiere i Marka 29. mai kl. 17.30   Dagsorden: 1.    Godkjenning av innkalling 2.    Godkjenning av dagsorden 3.    Valg av møteleder og referent 4.    Beretning 5.    Regnskap 6.    Innkomne forslag 7.    Valg Her finner du  Langgata 17… Read More


Årsmøtet vedtok nye vedtekter for Interessegruppe for hytter i Marka. Det var det viktigste som skjedde på organisasjonens årsmøte 2. mai. Vedtektsendringene ble behandlet på årsmøte i 2015 og stadfestet i år. Det nye i vedtektene er at det nå også er åpnet for at organisasjoner skal kunne bli medlem i IHM. Dette er de… Read More


Mandag 2. mai avholder IHM sitt årsmøte kl. 17.30. Årsmøtet blir holdt på Henning Krohg Stabells kontor. Etter årsmøte behandler vi saker som skal opp på det første møtet i det nye Markarådet.… Read More


Det har nå gått fire år siden Markarådet ble opprettet og den første funksjonsperioden er over. Her kan du lese Markarådets egen evaluering av  arbeidet. Evalueringen er en del av rådets årsberetning for 2015.   4. EVALUERING AV RÅDETS ARBEID OG FUNKSJON 4.1. Oppgaver og mandat Markarådets oppgaver fremgår av markaloven § 13 og vedtektene… Read More


Interessegruppe for hytteeiere i Marka (IHM) har foreslått gjenvalg på Ingerid Helseth som hytteeiernes representant i Markarådet. IHM foreslår også gjenvalg på varaplassen. Torgny Hasås er vara i dag. Markarådet oppnevnes for fire år av gangen og det er i disse dager fire år siden Markarådet ble oppnevnt for første gang.   Departementets plan var… Read More


Årsmøtet i Interessegruppe for hytteeiere i Marka vedtok å innkalle til et medlemsmøte i løpet av april for å diskutere: Det var Øyangen vel som sendte inn forslaget. Styret i IHM arrangerer et medlemsmøte i første halvår 2015 med tema om hvordan vi kan få bedre innflytelse på bruken av marka. Følgende tema bør behandles… Read More