Interessegruppe for hytteeiere i Marka (IHM) har foreslått gjenvalg på Ingerid Helseth som hytteeiernes representant i Markarådet. IHM foreslår også gjenvalg på varaplassen. Torgny Hasås er vara i dag.

Markarådet oppnevnes for fire år av gangen og det er i disse dager fire år siden Markarådet ble oppnevnt for første gang.

 

Departementets plan var at det nye rådet skulle vært oppnevnt nå, men det har de ikke klart. Antagelig har noen av kommunene ikke klart å samle seg etter kommunevalget for å få valgt representant. Det er ikke alle markakommunene som har representant i rådet. De samles regionsvis for å peke ut hvem de skal være representert med og denne prosessen har de antagelig ikke fått til så tett opp til kommunevalget.

 

I § 13 av markaloven står det at departementet kan oppnevne et råd. Alt tyder på at de vil gjøre det for de neste fire årene. Flertallet på Stortinget under behandling av loven uttalte: «Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterp a r t i e t , mener det er naturlig at Markarådet består av representanter for friluftslivet, idretten, grunneierinteresser, fastboende, hytteeiere, landbruk, kommunene og andre representanter for Markas forskjellige interesser.»

 

Med andre ord er det klart at hvis det skal være et råd skal hytteeierne være representert.