Årsmøtet vedtok nye vedtekter for Interessegruppe for hytter i Marka. Det var det viktigste som skjedde på organisasjonens årsmøte 2. mai. Vedtektsendringene ble behandlet på årsmøte i 2015 og stadfestet i år.

Det nye i vedtektene er at det nå også er åpnet for at organisasjoner skal kunne bli medlem i IHM.

Dette er de nye vedtektene:

Vedtekter for IHM – Interessegruppe for hytter i Marka

 

1. Generelt

Interessegruppe for hytter i Marka, heretter kalt IHM, har e-postadresse post@hytteimarka.org

Organisasjonsnummer: 995770962 og hjemmeside: http://www.hytteimarka.org/

2. Formål

IHM skal arbeide for interessene til hytteeiere og -leietakere innenfor markalovens grenser overfor politiske og administrative myndigheter.

Markalovens forarbeider slår fast at de 3131 hyttene i marka utgjør en del av områdets kulturhistorie og er en viktig del av dets friluftsliv. IHM vil at det tradisjonelle hyttelivet skal kunne opprettholdes og utvikles. Derfor vil IHM arbeide for at:

  •  vedlikehold, hensiktsmessig modernisering og andre bygge- og anleggstiltak som er nødvendig for å opprettholde et enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå, skal kunnegjennomføres
  •  adkomst til hyttene sikres
  •  byggesaksbehandling for vanlige hytteeiere gjøres rasjonelt og korrekt
  •  hytteeiernes friluftsinteresser ivaretas

IHM legger vekt på bærekraftig bruk av marka i tråd med markalovens § 1 og § 12. Dette forstås som at den bruk som har vært over tid, kan vedvare og utvikles, og at nye friluftsaktiviteter og -tiltak som ikke vesentlig tilsidesetter lovens formål, kan etableres.

IHM skal tilstrebe å være representert i Markarådet.

3. Medlemmer

IHM er åpen for alle som eier eller leier hytte innenfor markalovens grenser.

Alle i nevnte kategori som melder seg på e‐postgruppa «hytte‐i‐marka» blir medlem i IHM.

Foreninger og vel av hytteeiere eller -leietakere i Marka kan også være medlem av IHM.

Hver hytte har én stemme.

Hyttevelene har én stemme i tillegg til at den som representerer velet har en egen stemme i kraft av

å være hytteeier.

Foreninger som eier eller leier hytter innenfor Marka, kan også være medlem av IHM. Slike foreninger har én stemme.

4. Kontingent og økonomi

Medlemmene betaler ikke kontingent, virksomheten finansieres via frivillige bidrag

5. Styret

IHMs styre skal bestå av en leder, tre styremedlemmer. Det skal tilstrebes lik kjønnsfordeling i styret.

Styret velges av årsmøtet for to år av gangen og slik at leder og et styremedlem velges for ett år mens to styremedlemmer velges det neste. IHMs representant i Markarådet møter i styret.

6. Årsmøte

Årsmøte i IHM avholdes innen utgangen av mai. Tidspunkt for årsmøtet og frist for innsendelse av forslag varsles seks uker i forveien via epost til medlemmene. Innkalling med dagsorden og innkomne forslag sendes ut to uker før årsmøtet.

IHMs kandidat til Markarådet velges av årsmøtet.

7. Medlemsmøter

Styreleder innkaller til medlemsmøte foran hvert møte i Markarådet for å drøfte sakene på dagsorden. Etter møte i Markarådet skal representanten sende et notat til IHMs medlemmer og evt. innkalle til nytt medlemsmøte om sakene.

8. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare besluttes av årsmøtet med 2/3-dels flertall.