Miljø- og klimadepartementet har gitt Statsforvalteren i Oslo og Viken i oppgave å revidere markaloven.

I oppdragsbrevet skriver Stasforvalteren blant annet:

«Markaloven § 5 forbyr bygge- og anleggstiltak i Marka, og overlater til plan- og bygningsloven (pbl.) å definere det nærmere innholdet i begrepet bygge- og anleggstiltak. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev 9. juli 2020 konkludert med at pbl. § 1-6 gir en selvstendig definisjon av tiltak. Vi legger dermed til grunn at rekkevidden av søknadsplikt etter pbl. kapittel 20 er av mindre betydning.

Dette innebærer at byggeforbudet etter markaloven gjelder uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-2, jf. § 20-1, som for eksempel mindre fasadeendringer, innvendige tiltak og lignende. Det kan stilles spørsmål ved om tiltaksbegrepet etter markaloven dermed er for omfattende og fører til unødig saksbehandling. Vi ber på denne bakgrunn Statsforvalteren utrede forslag til klargjøring av markalovens tiltaksbegrep.