Interessegruppe for hytteeiere i Marka (IHM) ble startet på et møte onsdag 6. februar 2008. Gruppa bestemte seg for å kontakte Miljøverndepartementet for å spørre om et møte for å drøfte spørsmålsttillnger knyttet til hytter i Marka og markaloven. Siden har vi arbeidet for at hytteeierne skal bli hørt i forbindelse med innføring av en egn vernelov for Oslomarka.

 

Dette er vedtektene våre:

Retningslinjer for Interessegruppe for hytteeiere i Marka

Interessegruppe for hytteeiere i Marka (IHM) er en interessegruppe åpen for alle som eier eller leier hytte innafor Markalovens grenser.

Formålet med IHM er å arbeide for hytteeiernes interesser overfor myndighetene, politiske og administrative, i spørsmål som gjelder

  • vedlikehold, hensiktsmessig modernisering og andre bygge‐ og anleggstiltak som er nødvendig for å opprettholde et enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå.
  • adkomst til hyttene
  • byggesaksbehandling for vanlige hytteeiere
  • hytteeiernes friluftsinteresser

 

IHM har som mål å være representert i Markarådet. I den grad IHM bestemmer hvem som skal være representant, blir det valgt på fellesmøte.

Årsmøte i IHM avholdes innen utgangen av mars og velger et arbeidsutvalg bestående av en leder, en sekretær og et medlem. Innkalling til årsmøte sendes ut 2 uker før med dagsorden og forslag til styret.

Innkalling til årsmøte og fellesmøtene foregår via e‐postlista til «hytte i marka».

IHMs representant i Markarådet forplikter seg til å innkalle fellesmøte foran hvert møte i Markarådet for å drøfte sakene på dagsorden. Etter hvert møte i Markarådet skal representanten enten på møtet eller per e‐post referere hva som har skjedd på møtet.

Arbeidet i IHM baserer seg på konsensusprinsippet. Det innebærer at målet er at interessegruppens vedtak skal være enstemmige.

Alle som melder seg på e‐postgruppa «hytte‐i‐marka» har møterett på møtene. Det er forutsatt at vedkommende er eier eller leier av hytte innenfor markagrensa.

Siden velene representerer flere hytter er det rimelig å tillegge velenes synspunkter stor betydning når beslutninger fattes.